Magdalena Ściurka

Organizatorem usług szkoleniowych jest firma Wiecznie Młodzi HBOT Magdalena Ściurka
z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Zygmuntowskiej 17A.
Usługi szkoleniowe skierowane są do osób chcących podnieść swoją wiedzę, umiejętności
i kompetencje. Prowadzone szkolenia umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
umiejętności i kompetencji.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych oraz
warunki zawierania umów o świadczenie takich usług.
2. Zamawiając usługę, Zamawiający/Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem,
warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych, a także, że akceptuje
wszystkie postanowienia tego Regulaminu.
3. Szkolenia organizowane są w odniesieniu do opisu i terminów szczegółowo opisanych
w ofercie szkoleń dostępnej na stronie www.wiecznie-mlodzi.pl.

§2

Zgłoszenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora korzystając
z formularza on-line umieszczonego w zakładce każdego ze szkoleń na stronie
www.wiecznie-mlodzi.pl lub mailowo na adres: kontakt@wiecznie-mlodzi.pl.
2. Wiadomość zwrotna, wysłana przez osobę odpowiedzialną za organizację szkoleń jest
jedynie potwierdzeniem zapisu na listę uczestników.

§3
Oferta szkolenia

1. Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego
termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie
www.wiecznie-mlodzi.pl. Dokładna godzina kursu i trener prowadzący podane zostaną
Uczestnikom najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu, bądź odwołania kursu
z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych
Uczestników.
3. W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator
zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem
lub telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin szkolenia lub zwrot 100%
opłaty za szkolenie.
4. Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez
uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku
odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy. Zmiana wykładowcy nie
może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez Uczestnika.

§4

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć
dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów,
telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora.
2. Materiały szkoleniowe, które Uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na
potrzeby szkolenia i nie służą do rozpowszechniania ich w celach
komercyjnych/sprzedażowych osobom trzecim.
3. Godziny szkolenia podane są w formie godzin dydaktycznych (45min) oraz mają
charakter umowny, ponieważ kluczowym dla realizacji programu jest osiągnięcie
celów, poprzez przeprowadzenie właściwej dla danego programu i ilości uczestników
zabiegów podczas szkolenia. Czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza
8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia. W trakcie zajęć zaplanowane są
regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny zegarowe oraz
jedna przerwa trwająca 45 minut ze względu na czas trwania zajęć szkoleniowych
dłużej niż 6 godzin zegarowych dziennie.
4. Uczestnik szkolenia ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym
poinformowaniu Organizatora szkolenia nie później niż 2 dni przed szkoleniem.
5. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu
uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających,
zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego
trwania, jak również dystrybuowania ww. substancji wśród współuczestników
szkolenia.
6. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym
uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych
zwrotów.
7. Organizator nie odpowiada za wniesiony przez Uczestników na salę szkoleniową
sprzęt jak np. telefony, tablety, laptopy, smartwatches itp. używanie tego rodzaju
urządzeń jest na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność właściciela.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu poprzez filmowanie
i fotografowanie, na których Uczestnik może być widoczny. Dokumentowanie szkoleń
w powyższych formach może mieć charakter promocyjny firmy i oferty w social
mediach.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wizytacji zajęć przez wyznaczone osoby m.in.
w celu kontroli jakości kursów. Szkolenia mogą być także kontrolowane przez osoby
nie będące pracownikami Organizatora, jeśli z zawartych umów lub przepisów prawa
wynika obowiązek poddania zajęć kontroli lub wizytacjom. Osoby dokonujące kontroli
lub wizytacji są zobowiązane do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich
informacji uzyskanych podczas kontroli lub wizytowania zajęć, w tym danych
osobowych uczestników, modeli i trenerów.
10. Organizator dołoży wszelkich starań, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie
z programem nauczania i harmonogramem.
11. Organizowane szkolenia nie nadają uprawnień do wykonywania określonych
zabiegów. Uczestnik zdobywa wiedzę i umiejętności z danego zakresu.
12. Podstawą do wydania certyfikatu jest spełnienie łącznie następujących wymagań:
100% obecności na zajęciach realizowanych zgodnie z programem nauczania,
aktywny udział w szkoleniu, pozytywny wynik egzaminu z wiedzy teoretycznej i
praktycznej. Zgodnie z programem kursu trener ocenia wiedzę teoretyczną i nabyte
umiejętności praktyczne na podstawie sposobu przygotowania i wykonywania
zabiegu przewidzianego programem szkolenia oraz uzyskanego efektu końcowego.
Szkoleniowiec ma prawo odmówić wydania zaświadczenia i certyfikatu/dyplomu
w przypadku nie spełnienia warunków zaliczenia.
13. Każde szkolenie zakończone wynikiem pozytywnym potwierdzone jest uzyskaniem
zaświadczenia i certyfikatu/dyplomu. Na życzenie Klienta certyfikaty/dyplomy mogą
zostać przygotowane w wersji anglojęzycznej.

14. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Organizator nie
przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów
innym osobom lub instytucjom.
15. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu,
adres e-mailowy, miejsce urodzenia, pesel) traktowane są jako informacje poufne.
Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji
dotyczących oferty firmy w postaci elektronicznej bądź telefonicznej. Wszelkie
informacje pojawiające się w trakcie realizacji umowy objęte są klauzulą poufności
przez wszystkie strony uczestniczące w realizacji umowy.

§5

Odpowiedzialność Uczestnika

1. Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody
w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni. Na poczet kaucji
zostaje wstrzymane wydanie certyfikatu potwierdzające uczestnictwo. Pozostałe kwestie
niezawarte w niniejszych regulaminie podlegają regulacjom odpowiednich przepisów
prawa polskiego

§6

Ceny szkoleń i warunki płatności

1. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz
certyfikat. Nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży, a także kosztów
związanych z wyżywieniem podczas szkolenia.
2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich oraz są cenami brutto.

§7

Rezygnacja z uczestnictwa

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić, mailowo na adres:
kontakt@wieczniemlodzi.pl.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa: – w terminie 4 tygodni przed datą rozpoczęcia
szkolenia potrąca się 20% wpłaconej sumy, w terminie 2 tygodni przed rozpoczęciem
szkolenia potrąca się 50% sumy, nie wliczając w to wpłaty zaliczki. Pozostałą kwotę, po
potrąceniu, uczestnik może przenieść na inny wskazane przez siebie szkolenie.
3. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, Organizator umożliwia
uczestnictwo w innym wybranym szkoleniu, w dostępnym terminie.
4. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.
5. Nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat, wyjątkiem jest odwołanie szkolenia.

§8

Przetwarzanie danych osobowych

1. W związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że Administratorem danych osobowych jest firma
Wiecznie Młodzi HBOT Magdalena Ściurka z siedzibą w Nowym Sączu. Więcej
informacji o Administratorze, przetwarzaniu i odbiorcach danych oraz o prawach osób,
których dane są przetwarzane znajduje się na stronie https://wiecznie-mlodzi.pl/rodo/.

2. Przetwarzanie danych osobowych uczestników szkoleń odbywa się na podstawie
umowy powierzenia danych osobowych lub na podstawie zgody rozumianej jako
dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w formie oświadczenia
lub wyraźnego działania potwierdzającego. Uczestnictwo uczestnika w szkoleniu
będziemy traktować jako wyrażenie zgody poprze wyraźne działanie potwierdzające.

§9
Prawa autorskie

1. Wszystkie szkolenia są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów
szkoleniowych, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest
nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej.
§10
Reklamacje

1. Roszczenia należy kierować mailowo do na adres e-mail organizatora szkolenia w ciągu
7 dni od jego zakończenia.
2. Uczestnik ma prawo oczekiwać, że:
1) zostaną spełnione założone cele szkolenia,
2) zostaną zapewnione komfortowe warunki szkolenia,
3) prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień
szkoleniowych,
4) prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze
specyfiką kształcenia osób dorosłych,
5) w czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia,
6) zostaną spełnione inne formalne warunki umowy.
3. Realizator szkolenia ma prawo oczekiwać, że:
1) uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia,
2) uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera działaniach
i ćwiczeniach,
3) uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł,
4) zostaną spełnione inne formalne warunki umowy,
5) w przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych
z funduszy unijnych uczestnicy dopełnią wszystkich formalności przewidzianych
regulaminem projektu.
4. Uczestnik szkolenia (w przypadku szkoleń otwartych) lub Zlecający (w przypadku
szkoleń zamkniętych) może złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia do
kwestii zawartych w §10 pkt. 2 niniejszego regulaminu świadczenia usług
szkoleniowych.
5. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez
rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym
mowa w §10 pkt 1.
6. Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach
wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji
może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.
7. Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje
o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.
8. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną
reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała
zapisom zawartym
w umowie.
9. Możliwe formy rekompensaty:
1) powtórzenie szkolenia w innym terminie,

2) zniżka 10% na kolejne szkolenie,
3) otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych.
10. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

§11

Postanowienia końcowe

Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą
Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

Scroll to Top